STAC Wibbey

From Waalt

Wibbye, Thomas

  • STAC 5/W52/24 - B A - 25 Eliz - Thomas Wibbye v Richard Singledaye, William Willis et al
  • STAC 5/W57/20 - D - 26 Eliz - Thomas Whibby v Richard Singleday, John Arthur et al

Notes, Additions and Corrections