STAC Whynett

From Waalt

Whynett, Thomas

  • STAC 5/W1/14 - B A C - 34 Eliz - Thomas Whynett v William Cady, William Packman, Richard Bennet, Thomas Thompson
  • STAC 5/W3/22 - B A - 34 Eliz - Thomas Whynott v William Cady, William Parkman, Richard Bennett, Thomas Thompson
  • STAC 5/W56/30 - B Dr - 33 Eliz - Thomas Whynett v John Lacye

Notes, Additions and Corrections