STAC Vallis

From Waalt

Vallis, Thomas

  • STAC 5/V5/35 - B A - 37 Eliz - - Thomas Vallis v William Cavyll, John Covye et al
  • STAC 5/V8/17 - I D - 37 Eliz - - Thomas Vallis v William Cavell
  • STAC 5/V5/16 - B A I D - 38 Eliz - - Thomas Veale v Arnold Horne, John Hooke et al
  • STAC 5/V6/10 - I D - 38 Eliz - - Thomas Vallis v John Corye

Notes, Additions and Corrections