STAC Sey

From Waalt

Seys, Alexander

  • STAC 5/S55/19 - B A - 28 Eliz - Alexander Seys v Edward Stradlyng, Rice Lewis
  • STAC 5/S10/27 - I D - 28 Eliz - Alexander Seys v Edward Stradlinge, Watkyn Thomas, Edward Lewis, Rice Lewis

Soye, John

  • STAC 5/S32/22 - I D - 26 Eliz - John Soye v Arthur Ployden

Sye, John

  • STAC 5/S77/40 - B A - 25 Eliz - John Sye v Francis Leeke, Robert Stone et al
  • STAC 5/S45/17 - B A - 27 Eliz - John Sye v John Thomlynson, William Leek et al
  • STAC 5/S8/7 - I D - 27 Eliz - John Sye v John Tomlinson, Henry Ball, William Leake

Seys, Richard

  • STAC 5/S5/20 - B - 44 Eliz - Richard Seys v David Roberts
  • STAC 5/S1/25 - I D - 40 Eliz - Richard Sayes v

Saye, William

  • STAC 5/S27/35 - B A Rn - - William Saye v John Smyth, Robert Brown et al
  • STAC 5/S13/5 - I D - 6 Eliz - William Saye v John Smyth, Robert Browne et al