STAC Huddleston

From Waalt

Hudleston, Anthony

 • STAC 5/H43/12 - B A C I D - 29 Eliz - Anthony Huddlestone v William Orper, John Tolson et al
 • STAC 5/H43/1 - B A C I D - 32 Eliz - Anthony Huddleston, Ambrose Fox v John Fox, Geoffry Fox, William Langton et al
 • STAC 5/H81/15 - Rn - 31 Eliz - Antony Huddleston v Jeffray Fox, Hugh Benson et al
 • STAC 5/H39/22 - I D - 31 Eliz - Anthony Hundlestone, Ambrose Foxe v William Laingtone, Gawen Askew et al
 • STAC 5/H11/4 - I D - 31 Eliz - Anthony Hudleston et al v John Fox, Jeffrey Fox
 • STAC 5/H29/29 - I D - 32 Eliz - Anthony Huddlestone, Ambrose Fox v Hugh Benson, Allen Postlethwaite et al
 • STAC 5/H28/34 - I D - 32 Eliz - Anthony Hudleston v Henry Benson et al

Hudleston, Edmond

 • STAC 5/H13/13 - I D - 14 Eliz - Edmond Hudleston v Thomas Troughton, Antony Hudleston
 • STAC 5/H17/19 - I D - 17 Eliz - Edmond Hudleston v John Deane, Robert Bryndell et al
 • STAC 5/H29/37 - B A Rn Rr C I D - 19 Eliz - Edmund Huddlestone v Thomas Standishe, Henry Townley et al

Hudlestone, Edward

 • STAC 5/H23/34 - B A - 14 Eliz - Edward Hudlestone v Anthony Hudleston, John Smith et al

Huddleston, John

 • STAC 5/H80/23 - B - - John Huddleston, Henry Kyrkby v William Alay, John Alay, John Senowet et al

Hudleston, Rachael

 • STAC 5/H74/26 - B A - 28 Eliz - Rachael Hudleston v Christopher Lathorpe, William Lillye
 • STAC 5/H9/8 - I D - 28 Eliz - Rachael Hudleston v Christopher Lathrorpe, William Lillye

Huddilston, Richard

 • STAC 5/H33/9 - B - 23 Eliz - Richard Huddilston v Arthur Mathewe, Thoby Mathewe