STAC Gotham

From Waalt

Gotham, Richard

  • STAC 5/G36/30 - I D - 12 Eliz - Richard Gotham v Edward Ayshley et al

Gotham, Roger

  • STAC 5/G11/34 - I D - 12 Eliz - Roger Gotham, Maryan Cowper, Agnes Cowper v Richard Denys
  • STAC 5/G12/8 - I D - 13 Eliz - Roger Gotham et al v Robert Avery et al
  • STAC 5/G14/36 - B A Rn - 10 Eliz - Roger Gotham, Marian Cowper, Anne Cowper v Edmund Ashleye, William Payne et al
  • STAC 5/G40/30 - C I D - 13 Eliz - Roger Gotham v Robert Avery et al
  • STAC 5/G37/32 - I D - 12 Eliz - Roger Gotham, Mary Ann Cowper v Robert Avery
  • STAC 7/22/13 - - - Roger Gotam et al v Thomas Jeffe et al

Notes, Additions and Corrections