STAC Wroughton

From Waalt

Wroughton, Thomas

  • STAC 5/W1/33 - B A - Mich 19/20 Eliz - Thomas Wroughton v Anthony Coxhead, Thomas Tidbur, Humphrey Willis
  • STAC 5/W84/5 - I D - 20 Eliz - Sir Thomas Wroughton v Humfry Wylles, Antony Coxhed et al
  • STAC 5/W81/27 - Rn - - Sir Thomas Wroughton v Anthonie Coxhed, Humfry Willis et al

Notes, Additions and Corrections