STAC Samborne

From Waalt

Samborne, Barnaby

  • STAC 5/S27/2 - Rn - 42 Eliz - Barnaby Samborne v Antony Kynton Jr, Richard Peers et al
  • STAC 5/S31/10 - I D - 41 Eliz - Barnaby Samborne v Richard Peers, John Smithfeild et al
  • STAC 5/S21/1 - B A - 41 Eliz - Barnaby Samborne v Antony Kyneton Sr, John Smythfield et al

Attorney General

  • STAC 5/A29/11 - I D - 44 Eliz - AG v Richard Samborne et al

Notes, Additions and Corrections: