STAC Barlow

From Waalt

Barloe, Jane

 • STAC 5/B38/5 - B - 18 Eliz - Jane Barloe v Richard Denham alias Dentith, John Smythe, John Blynston et al

Barlow, James

 • STAC 5/B76/26 - B A - - James Burlowe v Ralph Bowker, John Barlowe
 • STAC 5/B91/35 - B A C I D - 28 Eliz - James Barlow v Ellis Broke, John Barlow
 • STAC 5/B88/16 - I D - 28 Eliz - James Barlowe v Elice Brooke

Barlo, John

 • STAC 5/B104/22 - B - - John Barlow v Sir John Parrett, Richard Bowles et al
 • STAC 5/B88/27 - B A Rn Rr C I D - 3 Eliz - John Barlow v Sir George Parrett, William Knight et al
 • STAC 5/B60/27 - I D - 3 Eliz - Sir John Barlowe v Sir John Parret, Richard Bowles et al
 • STAC 5/B52/8 - B - 18 Eliz - John Barlo v Sir John Parret

Bevan Case Index

 • Barlow v Barlow - STAC 5/B76/26, STAC 5/B91/35, STAC 5/B88/16
 • Barlow v Denham - STAC 5/B38/5
 • Barlow v Perrott - STAC 5/B52/8, STAC 5/B88/27, STAC 5/B104/22, STAC 5/B60/27

Notes, Additions and Corrections